SERVICEVOORWAARDEN

WIJ VERZOEKEN U DEZE SERVICEVOORWAARDEN TE LEZEN VOORDAT U ONZE WEBSITES GEBRUIKT.

LAATST GEWIJZIGD: 07 april 2014

Juridische voorwaarden van toepassing op uw gebruik van de Sites

In deze Servicevoorwaarden gebruiken wij de term "Ask" (en "wij", "ons" en "onze") om te verwijzen naar IAC Search & Media Europe, Ltd.

Deze Servicevoorwaarden en het Privacybeleid zoals van tijd tot tijd te wijzigen (gezamenlijk te noemen de "Overeenkomst") zijn van toepassing op uw gebruik van de websites die Ask toegankelijk maakt via de domeinen http://nl.ask.com, ask-tb.com, search.ask.com, home.tb.ask.com, en search.tb.ask.com, inclusief eventuele subdomeinen van de voorgaande, en andere sites die linken naar deze Servicevoorwaarden (de "Sites") en alle diensten die Ask beschikbaar stelt via deze Sites (de "Diensten"). Verder is uw gebruik van elke Site gebonden aan aanvullende beleidsregels, richtlijnen, regels en juridische voorwaarden voor die site die van tijd tot tijd op de betreffende Site worden geplaatst.

HET IS BELANGRIJK DAT U ALLE DOCUMENTEN DIE SAMEN DEZE OVEREENKOMST VORMEN ZORGVULDIG LEEST, WANT DOOR DE SITES TE GEBRUIKEN STEMT U ERMEE IN DAT U AAN DE DAARIN VERVATTE BEPALINGEN GEBONDEN BENT. INDIEN U NIET GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST MAG U DE SITES NIET GEBRUIKEN.

De Sites zijn bedoeld voor gebruik in Nederland (het "Gebied"). Wij garanderen niet dat een Site buiten het Gebied behoorlijk of beschikbaar is en dat het gebruik daarvan wettelijk toegestaan is. Indien u ervoor kiest om van buiten het Gebied toegang tot een Site te nemen doet u dit op uw eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke daar geldende wetgeving.

Uw gebruik van een bepaalde dienst kan ook gebonden zijn aan specifiek voor die dienst geldende voorwaarden. Ask zal op de webpagina die behoort bij de betreffende dienst voorwaarden plaatsen die specifiek zijn voor die dienst. Alle dienst-specifieke voorwaarden zijn opgenomen in deze Overeenkomst. In geval van inconsistentie tussen dienst-specifieke voorwaarden en de voorwaarden in deze Overeenkomst hebben de dienst-specifieke voorwaarden voorrang met betrekking tot de levering van de betreffende dienst.

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST HOUDT EEN BEPERKING IN VAN UW WETTELIJKE RECHTEN.

Wijzigingen aan deze Overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze Overeenkomst (waaronder de bepalingen van op een Site geplaatste aanvullende beleidsregels, richtlijnen, regels en juridische voorwaarden voor een site) van tijd tot tijd te wijzigen. Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst gaan wijzigingen die wij aan de Overeenkomst aanbrengen onmiddellijk in op het moment van plaatsing op de Sites. Indien u doorgaat een Site te gebruiken nadat daarop wijzigingen zijn geplaatst betekent dit dat u die wijzigingen accepteert. U dient daarom deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de meest actuele versie van de Overeenkomst. U kunt bepalen wanneer de Overeenkomst voor het laatst geactualiseerd is door te kijken in de legenda "Laatst Gewijzigd" bovenaan de Overeenkomst.

Intellectuele eigendomsrechten en beperkingen

Alle rechten op, eigendom van en belang in de Sites en de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot de 'look and feel' van een Site; alle merken, handelsnamen, ontwerpen, URL's of technologie behorend bij of gebruikt voor het maken of runnen van een Site of Diensten; via een Site beschikbare software; en gegevens, informatie, tekst, graphics, beelden, geluids- of videomateriaal, foto's of andere content die op een Site wordt getoond, is eigendom van Ask of haar derden-licentiegevers en wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, databankrechten, octrooien of andere eigendomsrechten en -wetten. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst of volgens toepasselijk recht, of schriftelijk door Ask, mag u geen van bovengenoemde zaken kopiëren, wijzigen, huren, verhuren, verkopen, overdragen, distribueren, vertonen, in licentie geven, onderwerpen aan reverse engineering, er afgeleide werken van vervaardigen of trachten een broncode ervan te achterhalen (noch mag u een derde toestaan om dit te doen).

Uw licentie op toegang tot content

Ask verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, intrekbare, beperkte licentie, die strikt bestemd is voor het volgende, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik: het bekijken, verveelvoudigen, printen, in cache plaatsen, opslaan, en distribueren van content die via een algemeen beschikbare internetbrowser voor consumenten van een Site is gehaald. Bovengenoemde licentie wordt verleend op voorwaarde dat u zich zult houden aan de beperkingen op het gebruik omschreven in deze Overeenkomst en dat u de auteursrechtaanduiding of andere op die content getoonde aanduidingen niet zult wijzigen of verbergen (noch een derde zult toestaan om dit te doen). U mag content die u van een Site hebt gehaald niet voor welke commerciële doeleinden dan ook verveelvoudigen, printen, in cache plaatsen, opslaan, ernaar linken, framen, of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ask of de in de betreffende auteursrechtaanduiding vermelde auteursrechthebbende.

U stemt ermee in om de Diensten op geen enkele wijze te zullen wijzigen of gewijzigde versies van de Diensten te gebruiken, inclusief (maar niet beperkt tot) ten behoeve van het verkrijgen van onbevoegde toegang tot de Diensten. U stemt ermee in om geen toegang tot de Diensten te zullen nemen op enige andere wijze dan via de door Ask verstrekte interface voor gebruik om toegang te krijgen tot de Diensten.

Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst kan niets in deze Overeenkomst of op een Site worden uitgelegd als een verlening van een andere licentie of recht (hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet of anderszins) met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Ask en/of haar licentiegevers. Alle rechten die hierin niet expliciet worden verleend zijn voorbehouden.

Verspreiding van Content

Indien u besluit om materiaal te verspreiden met behulp van onze Diensten, stemt u ermee in dat u dit uitsluitend zult doen aan ontvangers waarvan u weet dat ze blij zullen zijn om dit te ontvangen, en die u kent. U stemt ermee in dat u deze Diensten niet zult gebruiken voor het verspreiden van spam of voor ander onwettig gedrag.

Geen automatische zoekopdrachten

U mag geen automatische zoekopdrachten naar een Site verzenden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Ask. Wij maken u erop attent dat 'het verzenden van automatische zoekopdrachten' onder andere het volgende inhoudt:

 • Het gebruik van software die zoekopdrachten naar een Site zendt om te bepalen welke 'rang' een website of webpagina heeft voor bepaalde zoekopdrachten;
 • 'meta-searching'; en
 • Het uitvoeren van offline zoekopdrachten op een Site.

Plaatsen van materiaal

De Sites kunnen gebruikers toestaan om informatie, data, tekst, foto's, graphics, berichten en/of andere content ("Gebruikerscontent") te plaatsen of te uploaden. Indien u jonger dan 16 jaar bent mag u geen data plaatsten met behulp van de Dienst of op welke Site dan ook zonder de toestemming van uw ouder of voogd.

U erkent en stemt ermee in dat Ask geen controle heeft over Gebruikerscontent en de juistheid, integriteit en kwaliteit van die content niet kan garanderen, en dat de persoon die Gebruikerscontent plaatst als enige verantwoordelijk is voor die content en als enige aansprakelijk is voor alle verlies of schade veroorzaakt door die content.

U begrijpt dat door u, door gebruik te maken van de Sites en/of de Diensten, mogelijk kunt worden blootgesteld aan Gebruikerscontent die beledigend, onzedelijk of verwerpelijk is. Ask zal in geen geval op welke wijze ook aansprakelijk zijn voor Gebruikerscontent, inclusief maar niet beperkt tot fouten, weglatingen of verkeerde voorstellingen in Gebruikerscontent, noch voor verlies of schade die voortvloeit uit Gebruikerscontent en/of het gebruik daarvan.

Indien u besluit content te plaatsen op een Site begrijpt u dat deze content openbaar beschikbaar zal zijn. U mag er niet vanuit gaan dat u op het internet anoniem bent en niet via Gebruikerscontent geïdentificeerd kunt worden. U stemt ermee in dat alle Gebruikerscontent die u plaatst zal voldoen aan de vereisten van deze Overeenkomst.

Beperkingen

U stemt ermee in dat u geen Site of Dienst zult gebruiken om het volgende te doen:

 • Gebruikerscontent plaatsen of verzenden die onwettig, schadelijk, dreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, obsceen, smadelijk, inbreuk makend op iemands privacy, haat zaaiend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;

 • iemand op welke wijze ook schade toebrengen, dreigen schade toe te brengen, "stalken" of lastig vallen;

 • zich voordoen als een ander persoon of entiteit, of anderszins uw verwantschap met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;

 • ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of spam plaatsen of verzenden of een andere vorm van werving beoefenen, behalve (i) voor zover die reclame, dat materiaal of die werving beantwoordt aan toepasselijke wetgeving, en (ii) op gebieden van een Site die speciaal bestemd zijn voor dat doel (indien van toepassing);

 • content verspreiden of verzenden die inbreuk maakt op iemands auteursrecht, merk, rechten op bedrijfsgeheimen, octrooi of andere eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het gebruiken van auteursrechtelijk beschermde materialen of merken van derden zonder behoorlijke toestemming en toeschrijving;

 • wormen, virussen of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden, codes of programma's verspreiden of verzenden;

 • toepasselijke wetgeving schenden;

 • headers vervalsen of anderszins ID's manipuleren om de oorsprong van Gebruikerscontent te maskeren;

 • content plaatsen in strijd met een wettelijke verplichting, waaronder een op u rustende verplichting uit hoofde van een contractuele relatie of vertrouwensrelatie;

 • ingrijpen in een Site, Diensten of aan een Site verbonden servers of netwerken, of deze verstoren, of overtreden van vereisten, beleidsregels of regels van aan een Site verbonden netwerken;

 • persoonsgegevens over andere gebruikers van een Site verzamelen of opslaan;

 • activiteiten ondernemen die inbreuk maken op de bescherming van persoonsgegevens of privacyrechten van anderen, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen of verspreiden van persoonsgegevens over internetgebruikers zonder hun toestemming, behoudens voor zover toegestaan door het toepasselijke recht;

 • materiaal plaatsen dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken;

 • iemand anders helpen of met iemand anders samenwerken bij een van de bovengenoemde handelingen.

Gebruik door kinderen

Indien u jonger bent dan 16 jaar mag u zich niet registeren voor Diensten of promoties of anderszins gegevens verstrekken aan Ask of via onze Diensten of Sites zonder de toestemming van uw ouder of voogd. Indien u een Site gebruikt of zich registreert voor een Dienst nemen wij aan – en bevestigt u – dat u 16 jaar of ouder bent of dat u toestemming hebt van uw ouder of voogd.

Indien u de ouder of voogd bent van een kind onder de 16 jaar dient u het gebruik van de Diensten en Sites door uw kind zorgvuldig te controleren. Het is de verantwoordelijkheid van ouders en voogden, niet van Ask, om te bepalen of een deel van een Site of een site waarnaar gelinkt wordt vanaf een Site geschikt is voor hun kinderen. Ask nodigt ouders en voogden uit om de website van de Internet Watch Foundation te bezoeken voor informatie en advies over het beschermen van hun kinderen als zij online zijn.

Registratie op Sites

Om bepaalde diensten te kunnen ontvangen of deel te nemen aan bepaalde promoties kan Ask u eventueel vragen om zich te registreren op een Site. U stemt ermee in dat u Ask correcte informatie zult verstrekken wanneer u zich registreert voor die diensten of promoties, en om Ask op de hoogte te stellen van wijzigingen in die informatie, om te garanderen dat deze correct blijft. Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst en/of uw gebruik van een Site te beëindigen indien de door u verstrekte informatie onjuist is. Indien u uw registratie voor een Dienst wenst te beëindigen, kunt u een e-mail sturen naar de Ask Klantenservice.

Wachtwoorden en veiligheid

Voor de toegang tot bepaalde Diensten kan het vereist zijn dat u een gebruikersnaam en een wachtwoord kiest. Indien u dit doet (i) bevestigt u daarmee dat u ten minste 16 jaar oud bent of toestemming hebt van uw ouder of voogd, en (ii) dat u verantwoordelijk bent voor het geheimhouden van uw wachtwoord en accountgegevens en voor het uitloggen uit uw account aan het einde van elke sessie. Bij het kiezen van een gebruikersnaam stemt u ermee in (i) zich niet voor te doen als een ander persoon; (ii) geen naam te kiezen die gebonden is aan de rechten van een andere persoon zonder diens toestemming; en (iii) geen naam te kiezen die beledigend, onwettig of inbreukmakend is. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die onder uw wachtwoord en account plaatsvinden. U stemt ermee in om Ask onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of een andere inbreuk op de beveiliging. Ask aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die het gevolg is van uw verzuim om aan dit artikel te voldoen.

Websites van derden

De Sites verstrekken links naar andere sites op internet die door derden worden gerund. Omdat Ask geen zeggenschap heeft over die sites erkent u en stemt u ermee in dat Ask niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van die externe sites, en geen goedkeuring geeft aan, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor enige content, reclame, producten, diensten of materiaal dat op of via die sites beschikbaar is. Voorts erkent u en stemt u ermee in dat Ask niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of verlies die veroorzaakt wordt door of in verband met het gebruik van of beroep op content, goederen of diensten die op of via een dergelijke site beschikbaar zijn. Ten slotte erkent u dat Ask geen zeggenschap heeft over de voorwaarden en/of het privacybeleid van sites van derden, en dat die voorwaarden en/of dat privacybeleid van toepassing zullen zijn op uw rechten en verplichtingen in verband met het gebruik van die websites.

Adverteerders en derden-verkopers

Uw contacten met adverteerders en derden-verkopers die u vindt op of via een Site of Dienst, waaronder deelname aan promoties, aankopen van goederen of diensten, en alle bepalingen, voorwaarden en garanties in verband met die activiteiten, vinden plaats op de tussen uzelf en die derde overeengekomen voorwaarden. Ask geeft geen garanties met betrekking tot goederen, diensten of websites die eventueel worden geleverd of gerund door die derden, en u stemt ermee in dat Ask niet aansprakelijk zal zijn voor verlies of schade van welke aard ook in verband met uw gebruik van of beroep op dergelijke content, goederen, diensten, informatie of ander materiaal op of beschikbaar via die derden. U erkent dat deze sites van derden gewoonlijk hun eigen voorwaarden kennen, waaronder een privacybeleid, waar Ask geen zeggenschap over heeft en welke van toepassing zullen zijn op uw rechten en verplichtingen in verband met het gebruik van die websites.

Het melden van illegale content

Indien u door gebruik van een link die op een Site of Dienst wordt verstrekt een van de onderstaande soorten content ontdekt op een door een derde gerunde site, verzoeken wij u dit direct te melden bij de Internet Watch Foundation op hun website op www.iwf.org.uk:

 • beelden van seksueel misbruik (met name wanneer er kinderen bij betrokken zijn) die waar ook ter wereld gehost worden;

 • strafrechtelijk obscene content;

 • materiaal waarin wordt aangezet tot rassenhaat; of

 • ongepaste chat of ongepast gedrag met of jegens een kind online

Naleving van wetten

U stemt ermee in om alle op uw gebruik van de Sites en de Diensten van toepassing zijnde wetten te zullen naleven.

Wijzigingen aan Diensten

Ask behoudt zich het recht voor om (een gedeelte van) de Diensten te allen tijde te wijzigen, schorsen of beëindigen met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Ask niet aansprakelijk is jegens u of een derde voor welke wijziging, opschorting of beëindiging van welk deel van de Diensten dan ook.

Beëindiging van toegang

U stemt ermee in dat Ask, uitsluitend naar haar keuze, uw toegang tot de Diensten kan beëindigen en/of Gebruikerscontent of content binnen een Site kan verwijderen of aanpassen, om welke reden ook, waaronder (maar niet beperkt tot) wegens niet-gebruik, of indien Ask van mening is dat u de letter of de geest van deze Overeenkomst hebt overtreden. U stemt ermee in dat het beëindigen van uw toegang tot de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving kan worden uitgevoerd, en stemt ermee in dat Ask uw eventuele account onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen, met alle verwante informatie en bestanden in dat account, en/of de verdere toegang tot die bestanden of de Diensten kan blokkeren. Verder kan Ask, indien u deze Overeenkomst overtreedt, uitsluitend naar haar keuze alle gegevens bewaren die uit uw gebruik van een Site verzameld zijn. Bovendien stemt u ermee in dat Ask niet aansprakelijk is voor het staken of beëindigen van uw toegang tot de Diensten, of voor de verzameling van informatie indien u deze Overeenkomst hebt overtreden, ook indien zij op de hoogte was van een schadeclaim.

Disclaimer betreffende informatie en afwijzing van garantie

Door de Diensten te gebruiken erkent u dat u de volgende verklaringen begrijpt en daarmee instemt:

 • De Diensten worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Geen enkele content op een Site is bedoeld als professioneel advies van welke aard ook, medisch, financieel, juridisch of anderszins. Ask is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gevolgen die direct of indirect verband houden met enig handelen of nalaten door u op basis van informatie, diensten of ander materiaal op een Site of beschikbaar via een Site.
 • Uw gebruik van de Diensten is volledig voor uw risico. De Diensten worden geleverd op basis van "as is" (in de huidige staat) en "as available" (op voorwaarde van verkrijgbaarheid). Voor zover wettelijk toegestaan wijst Ask uitdrukkelijk alle garantie van de hand met betrekking tot de Diensten of de Sites, expliciet of impliciet, en inclusief maar niet beperkt tot eventuele impliciete garanties van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid.
 • Ask garandeert niet dat de Diensten of een Site of enige Gebruikerscontent, producten, diensten, informatie, of ander materiaal dat door u is verkregen via de Diensten zal beantwoorden aan uw behoeften; dat de Diensten onafgebroken, veilig en vrij van fouten zullen zijn; of dat de verkregen resultaten uit het gebruik van de Diensten actueel, juist, nuttig en betrouwbaar zullen zijn.
 • U verkrijgt materiaal via het gebruik van de Diensten volledig voor uw eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan computersystemen of verlies van data als gevolg van het downloaden of gebruik van dat materiaal.
 • Uw gebruik van de Diensten is ook gebonden aan de aanvullende Specifieke Disclaimers die hier beschreven staan.

Beperking van aansprakelijkheid

U stemt ermee in dat Ask niet aansprakelijk zal zijn voor:

 • indirecte, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade, schadevergoeding als voorbeeldfunctie of als straf; of
 • verlies van gebruik, winstderving, verlies van data, verlies van goodwill, kosten van aanschaf van vervangende diensten,

ongeacht hoe deze zijn veroorzaakt en of deze voortvloeien uit (i) het gebruik van, of het niet in staat zijn tot gebruiken van, de Diensten, of anderszins in verband met een Site, of (ii) wegens niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid en risicoaansprakelijkheid) of anderszins. Deze beperkingen zijn van toepassing, ongeacht of Ask wel of niet van de mogelijkheid van deze schade op de hoogte was gesteld.

U stemt er tevens mee in dat de aansprakelijkheid van Ask voor schade in geen geval een bedrag van € 50,- te boven zal gaan.

Niettegenstaande het voorafgaande of andere bepalingen zal niets in deze Overeenkomst de aansprakelijkheid van Ask uitsluiten of beperken voor fraude, bedrieglijke voorstelling van zaken, overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid, opzettelijk wangedrag door het management van Ask, of andere aansprakelijkheid die niet op grond van de wet kan worden uitgesloten of beperkt.

Auteursrechtaanduiding en merkaanduiding

Alle inhoud van deze website en van elke website die naar deze pagina linkt is: Copyright © IAC Search & Media, Inc. All rights reserved. De merken 'Ask.com' en 'Ask Jeeves' die overal op de domeinen http://nl.ask.com, ask-tb.com, search.ask.com, home.tb.ask.com, en search.tb.ask.com, verschijnen en elke andere website die naar deze pagina linkt (gezamenlijk te noemen: de "Sites") behoren toe aan IAC Search & Media, Inc. en worden beschermd door de Britse en Amerikaanse merkenwetten en door de merkenwetten van andere landen. "Ask Jeeves", "Ask" en "Ask! (en beeldmerk)" zijn geregistreerde handelsmerken van IAC Search & Media, Inc. Het logo van Ask.com, het logo van Ask Jeeves, de afbeelding van de butler van Ask Jeeves, Ask for Kids, en andere logo’s van Ask Jeeves en product- en dienstnamen zijn dienstmerken of merken van IAC Search & Media, Inc. (gezamenlijk te noemen de "Ask Merken").

U erkent en stemt in met de hieronder geplaatste auteursrechtaanduiding en merkaanduiding:

Gebruik van Ask Merken

U stemt ermee in om de Ask Merken niet te tonen of gebruiken op welke wijze ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IAC Search & Media Europe Ltd ("Ask"). Wilt u toestemming krijgen om een van de Ask Merken te gebruiken, schrijft u dan naar het Legal Department, IAC Search & Media Europe Ltd, Unit 1, College Business and Technology Park, Blanchardstown North Road, Blanchardstown, Dublin 15, Ierland.

Auteursrechtinformatie en disclaimer bij zoeken naar beeld en/of video

De beelden en/of video's waarnaar wordt verwezen, die toegankelijk of beschikbaar worden gemaakt aan u op deze pagina's of via de Sites, kunnen beschermd zijn door auteurs- en/of merkenwetten van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere landen. Hoewel het u is toegestaan om deze beelden en/of video's via de Sites te vinden en er toegang toe te verkrijgen, kunt u eventueel toestemming van de eigenaar van dat materiaal nodig hebben alvorens het te gebruiken voor enig ander doel dan het bekijken op internet. Om toestemming te vragen voor het gebruiken van een beeld of video dient u contact op te nemen met de eigenaar van het beeld als aangegeven op de bronsite; niet met Ask. Ask kan niet garanderen dat een zoekopdracht van Ask geen onbedoelde of verwerpelijke content zal opleveren, en Ask accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de content van enige site die uit zoekresultaten komt of waarnaar anderszins gelinkt wordt vanaf de Sites, noch voor uw gebruik van dergelijke content.

Gebruik van ander materiaal van derden

De Sites kunnen ook ander materiaal van derden bevatten of u daartoe toegang geven, welk materiaal beschermd is door auteursrecht en/of merkenwetten. Hoewel het u is toegestaan om dit materiaal via de Sites te vinden en er toegang toe te verkrijgen, kunt u eventueel toestemming nodig hebben van de eigenaar van dat materiaal alvorens het te gebruiken voor enig ander doel dan het bekijken op internet. Om toestemming te vragen voor het gebruiken van materiaal van derden dient u contact op te nemen met de betreffende derde; niet met Ask.

Auteursrechten en auteursrechtagent

Ask vraagt van haar gebruikers dat zij de intellectuele eigendomsrechten van anderen respecteren. Ask heeft een agent aangewezen voor het in ontvangst nemen van meldingen van vermeende auteursrechtinbreuk op de Sites, die als volgt kan worden bereikt:

Legal Department, IAC Search & Media Europe Ltd, Unit 1, College Business and Technology Park, Blanchardstown North Road, Blanchardstown, Dublin 15, Ierland.

Het is beleid van Ask om te reageren op meldingen van vermeende auteursrechtinbreuk en na onderzoek de accounts van herhaaldelijke inbreukmakers te sluiten en/of inbreukmakend materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren zoals wettelijk verplicht. Indien u te goeder trouw meent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die auteursrechtinbreuk inhoudt, verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken aan de auteursrechtagent van Ask:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van waar op een Site het materiaal zich bevindt dat volgens u inbreukmakend is;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is toegestaan;
 • een verklaring van u dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden;
 • een elektronische of fysieke handtekening van de auteursrechthebbende of de persoon die gemachtigd is namens de auteursrechthebbende op te treden.

Merken

Ask spoort merkhouders aan om hun vorderingen rechtstreeks in te dienen bij de eigenaars van de gestelde inbreukmakende websites of advertenties, of bij de internetprovider die deze websites host. Dit is een veel effectievere wijze om merkenvorderingen op te lossen, vooral omdat adverteerders op andere sites ook soortelijke advertenties kunnen hebben staan.

Geen andere overeenkomsten

Deze Overeenkomst, die eventuele andere daarin opgenomen documenten omvat (waaronder ons Privacybeleid, Specifieke Disclaimers en Auteursrechtaanduiding en Merkaanduiding), vormt de gehele overeenkomst tussen Ask en u met betrekking tot uw gebruik van de Diensten en de Sites, en treedt in de plaats van alle eerdere afspraken over dit gebruik.

Rechten van derden

U stemt ermee in dat de gelieerde ondernemingen van Ask derden-begunstigden van deze Overeenkomst zijn en als zodanig het recht hebben om elke bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen of zich daarop te beroepen. Verder hebben andere personen die geen partij zijn bij deze Overeenkomst geen rechten met betrekking daartoe.

Gevolgen van niet-afdwingbaarheid

Als één der bepalingen van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, stemt u ermee in dat die bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een alternatieve bepaling die werking toekent aan de oorspronkelijke bedoeling van partijen, voor zover wettelijk mogelijk, en zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven.

Geen afstand

Het nalaten door Ask om een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen of uit te oefenen houdt geen afstand van die bepaling of dat recht in.

Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is het recht van het Gebied van toepassing. U onderwerpt zich aan de niet-exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken van het Gebied.